باجگیری عاطفی چیست؟ آیا شما هم قربانی باج گیری عاطفی هستید؟

باجگیری عاطفی چیست؟ آیا شما هم قربانی باج گیری عاطفی هستید؟

اگه منو ترکم کنی خودمو میکشم.هرکاری کردم تا تو خوشحال و راضی باشی،همین کار ساده رو که ازت میخوام انجام نمیدی؟ اگه این کارو انجام ندی رازتو به بقیه میگم. فکر میکردم دوسم داری!!! اگه منو دوس داشته باشی کاری که میخوام انجام میدی! اگر تو هم این جمله‌ها رو شنیدی،قربانی...