10راه برای تبدیل شدن به یک رهبر بهتر

10راه برای تبدیل شدن به یک رهبر بهتر

چه چیزی باعث می‌شود که برخی افراد در نقش رهبری برتر باشند؟ بحث‌های اولیه روان‌شناسی رهبری اغلب نشان می‌دهد که مهارت‌ و توانایی‌ رهبری با افراد متولد می‌شود. اما برخی از نظریه‌های جدیدتر نشان می‌دهد علاوه بر داشتن ویژگی‌های خاص رهبری که در طبیعت افراد است، تجربه و...