آیا شما هم جزو کسانی هستید که با قهر کردن میخواهید مسئله را حل می‌کنید؟

آیا شما هم جزو کسانی هستید که با قهر کردن میخواهید مسئله را حل می‌کنید؟

زوجین گاهی در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که یکی از طرفین از روش قهر کردن استفاده می‌کند. زیرا شرایط مطابق میل او نیست و هر حرفی را توهین برداشت می‌کند. همین کار باعث می‌شود که بین آنها قهر و دعواهایی به وجود بیاید. دعوا و قهرهایی که اگر به درستی مدیریت نشود، توانایی...