آیا قهر کردن می تواند مسئله های ما را حل کند؟

آیا قهر کردن می تواند مسئله های ما را حل کند؟

در زندگی مشترک، زوجین گاهی در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که یکی از طرفین از روش قهر کردن را استفاده می‌کند زیرا شرایط مطابق میل او پیش نمی‌رود. در این شرایط، فرد هر حرفی را توهین برداشت می‌کنند و همین باعث می‌شود که بین آنها قهر و دعواهایی به وجود بیاید. این بحث و...