طرحواره های ناسازگار اولیه / تله رها شدگی

طرحواره های ناسازگار اولیه / تله رها شدگی

طرحواره ناسازگار اولیه؟ طرحواره‌‌های ناسازگار با طرحواره‌های درمانی متفاوت هستند. طرحواره ناسازگار اولیه با کارها و رفتاری که خانواده‌ یا بچه های دیگه با ما انجام دادن شروع شد و به نوعی به ما آسیب رسوند. ممکنه رها شده باشیم ، مورد انتقاد قرار گرفته باشیم ، بیش از حد...