من خودم برای خودم تصمیم میگیرم یا؟؟

من خودم برای خودم تصمیم میگیرم یا؟؟

یکی از دغدغه های زندگی هر کدام از ما برنامه ریزی برای انجام کارها است و به نظر میرسد افرادیکه برنامه ریزی مشخصی در زندگی دارند به راحتی میتوانند به اهدافشان برسند اما آیا واقعا به این راحتی است؟ اگر به این راحتی است چرا بعضی از افراد در زمان برنامه ریزی به راحتی عمل...